Фондация „Европейско училище по принудително изпълнение” със седалище и адрес на управление - София, ул. „Пиротска” № 7, ет. 4, регистриранa по фирмено дело № 734/2016 г. на СГС, БУЛСТАТ 177108744 е вписана в регистъра на администраторите на лични данни под № 426143, Ви уведомява, че:

 

  • ние обработваме личните Ви данни, по смисъла на Закона за защита на личните данни, с оглед осъществяване на дейността си, при изпълнение на съществуващите нормативни изисквания. Обработването на данните се извършва чрез електронни средства и на ръка
  • личните Ви данни се обработват и ползват от фондация „Европейско училище по принудително изпълнение”, с оглед законосъобразното осъществяване на дейността й, при спазване разпоредбите на Закона за защита на личните данни, и могат да бъдат предоставени на трети лица, единствено и само, при условията на Закона за защита на личните данни (чл. 36 и сл.)
  • доколкото никое лице не е задължено да установява отношения с фондация „Европейско училище по принудително изпълнение”, предоставянето на лични данни на фондация „Европейско училище по принудително изпълнение”е доброволно. Доколкото фондация „Европейско училище по принудително изпълнение”е задължена да изпълнява нормативните изисквания на Закона за защита на личните данни, отказът от предоставяне на лични данни води до невъзможност за възникване на съответното правоотношение на лицето с фондация „Европейско училище по принудително изпълнение”
  • всяко физическо лице има право на достъп до отнасящите се за него лични данни, обработвани от фондация „Европейско училище по принудително изпълнение”, както и да иска поправка на тези данни. Тези права могат да бъдат упражнени по установения от Закона за защита на личните данни (чл. 29 и сл.) ред на адрес: - София, ул. „Пиротска” № 7, ет. 4

 

danni