Уважаеми колеги,

ЕУПИ участва като партньор в изпълнението на Проект за обучение на съдебни служители[1] „По-добро прилагане на европейските трансгранични процедури“, съфинансиран от Европейската комисия и изпълняван от Академията по европейско право (ERA) и Европейската мрежа за съдебно обучение (EJTN), с подкрепата на 23 национални съдебни обучителни институции от 19 държави-членки на ЕС.

 

Цел на проекта: да запълва празноти в подготовката на съдебните служители в областта на Европейското право и владеенето на правен английски език чрез разработването на стандартизирани учебни материали и организирането на серия обучения за участници от цяла Европа.

Съдържание и методология: 

  1. Проектът се фокусира върху европейските трансгранични процедури в областта на гражданското правосъдие, покривайки в частност следните правни инструменти:
  • Регламент Брюксел І;
  • Европейска заповед за изпълнение;
  • Европейска заповед за плащане;
  • Европейска процедура за искове с малък материален интерес;
  • Връчване на документи;
  • Събиране на доказателства.
  1. Учебните материали ще се състоят основно от казуси в областта на горепосочените правни инструменти и ще бъдат максиално практически насочени. Ще бъдат съставени на английски и преведени на френски и немски език.
  2. Наръчник  по правен английски език, включително езикови упражнения, ще бъде разработен за езиковите курсове. Упражненията ще са насочени към развиването на четирите умения: четене, писане, говорене и слушане.

Примерна програма на първото обучение е дадена като приложение.

Финансов принос на ЕУПИ в изпълнението на проекта: 6000 Евро, платени от Камарата на ЧСИ, съгласно Решение № 108/19.04.2019 г. на Съвета на Камарата.

Участие на ЕУПИ в учебните дейности по проекта: изпращане на минимум 20 участници (ЧСИ, ПЧСИ, юристи в кантори на ЧСИ) в планираните общо 13 тридневни обучения в областта на Европейското право и правен английски език, които ще се проведат в периода октомври 2019 – юни 2021 в различни държави-членки.

По-долу е списъкът на обученията с дати и място на провеждане, запазени места за участници от ЕУПИ и срок за заявяване:

 

Номер на събитието

Дата

Място на провеждане

Запазени места ЕУПИ

Срок за заявяване

119DT25

21-24 октомври 2019

Загреб, Хърватска

3

02.09.2019

120DT10

20-23 януари 2020

Брюксел, Белгия

2

02.12.2019

120DT11

23-26 март 2020

Букурещ, Румъния

3

03.02.2020

120DT13

8-11 юни 2020

Хелзинки, Финландия

2

24.04.2020

120DT15

ноември 2020

Краков, Полша

2

28.09.2020

121DT04

26-29 януари 2021

Будапеща, Унгария

3

07.12.2020

121DT06

3-6 май 2021

Виена, Австрия

2

15.03.2021

121DT07

7-10 юни 2021

Рига, Латвия

3

20.04.2021

 

Финансови условия за българските участници: такса участие от 300 Евро, платима на Камарата на ЧСИ за възстановяване на финансовия й принос към проекта.

Организаторите осигуряват на участниците 3 нощувки, храна, участие в учебните занятия и учебни материали, както и възстановяване на пътните разходи в размер на до 300 Евро (при представяне на оригинални билети, бордни карти и други документи).

Условия за участие в обученията: владеене на английски език на работно ниво (working knowledge of English), което може да се приеме условно като В1/В2 по Европейската езикова рамка или като Level 2 (Limited working proficiency) по скалата на  Interagency Language Roundtable (ILR).

Заявките за участие се подават чрез ЕУПИ като националения партньор по проекта. Кандидатите за участие в съответните обучения се подреждат по поредност на постъпилите заявки, като ЧСИ имат предимство пред останалите кандидати. Ако има повече кандидати, които отговарят на условията, могат да се подадат и резерви, които да участват в обученията, ако не се запълнят квотите на другите страни/партньори по проекта. Кандидатите могат да подават заявки за участие в повече от едно обучение.

След изтичане срока за заявяване за съответното обучение, ERA ще изпрати на участниците съобщение с потвърждение и практическа информация.

 


[1] Проектът включва и съдебните изпълнители, тъй като в редица европейски страни те са съдебни служители.