ОБЩА ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

(в сила от 25.05.2018 г.)

I.              ОБХВАТ И ПРИЛОЖЕНИЕ

Фондация „Европейско училище по принудително изпълнение” е юридическо лице с нестопанска цел (ЕУПИ, „ние“ „нашия, „училището” или „нас“), ЕИК 177108744, със седалище гр. София 1000, ул. „Пиротска“ № 7, етаж 4 ато администратор на лични данни, осъзнава важността на това личните Ви данни да бъдат защитени.

Настоящата Обща политика за защита на личните данни („Обща политика“) има за цел да Ви информира за:

 1. Категориите лични данни, който събираме и обработваме:

(i)         когато попълвате регистрационната форма на заявка за обучение, организирано от ЕУПИ, регистрирате се в секция „Абонамент” или ползвате някой от другите раздели на уебсайта ни www.ese-bg.eu;

(ii)        когато кандидатствате за позиция/позиции, които сме обявили, или при наемането и постъпването Ви на работа при нас като наш служител или изпълнител на дейности по гразданско правоотношение;

(iii)       когато осъществите контакт с нас на някой от официалните имейл адреси на ЕУПИ или поискате да Ви предоставим информация относно предстоящи или минали обучения и всякаква друга информация относно организирани от ЕУПИ събития;

 1. Източниците и начините, по които събираме и защитаваме обработваните от нас лични данни.

 2. Целите, за които обработваме лични данни, и законовото основание за обработването им.

 3. Събирането и обработването на лични данни, които се отнасят до деца.

 4. В кои случаи предоставяме личните Ви данни на други лица.

 5. За какъв срок съхраняваме личните Ви данните и кога ще ги изтрием.

 6. Вашите права във връзка с обработването на личните Ви данни.

 7. Защитата на личните Ви данни.

 8. Начините за връзка с нас по въпроси, свързвани с обработването на личните Ви данни.

Настоящата обща политика за защита на личните данни се прилага във всички случаи, в които обработваме лични данни. Специалните ни политики за защита на отделни категории лични данни се прилагат в допълнение на настоящата Обща политика,

Възможно е периодично да актуализираме настоящата обща политика за защитата на личните данни. В тези случаи ще публикуваме на уебсайта си съобщение за това, както и актуализираната версия на политиката.

Ако имате каквито и да било въпроси, свързани с настоящата Обща политика, не се колебайте да се свържете с нас по някой от начините, описани в края на този документ.

За целите на тази Обща политика:

Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

Специални или чувствителни лични данни“ включва лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице.

Ние не обработваме чувствителни лични данни, освен ако това е необходимо за изпълнението на нормативно установените ни задължения, напр. задълженията ни, произтичащи от трудовото или антидискриминационното законодателство. Молим Ви да не ни изпращате или предоставяте по какъвто и да било друг начин чувствителни лични данни, отнасящи се до Вас (или до някой друг), освен ако изрично и писмено сме поискали тези данни от Вас и след като Ви потвърдим, че разполагаме с необходимите за това съгласия и че са изпълнени всички други законови изисквания за обработване на данните.

Не са „лични данни“ данните, които не могат да бъдат свързани или асоциирани с конкретно физическо лице.

 

II.            КАКВИ КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ

Личните данни, които обработваме, включват:

Базисна информация, като Вашето име (включително префикс), организацията, която представлявате или в която работите, и длъжността, която заемате.

Информация за контакт, като пощенски адрес, адрес на електронна поща, телефонен номер, номер на факс.

Финансова информация, като номер на банковата Ви сметка във връзка с конкретна трансакция или серия от свързани трансакции.

Техническа информация, като данни, които се генерират вследствие на използването на уебсайта ни или на интегрирано в него приложение (апликация, плъгин и др.), както и информация, свързана с материали и комуникации, които ние получаваме от Вас или Ви изпращаме по електронен път.

Други лични данни, които сте ни предоставили или които са ни предоставени от Ваше име, или които са генерирани във връзка с комуникацията ни с Вас по въпроси, отнасящи се до предстоящи и минали обучения и събития, информационни и учебни ресурси от обучения и семинари, в които сте взели участие, текуща кореспонденция и отговори на въпроси, които отправяте до нас на някой от официалните имейл адреси на ЕУПИ или отправяйки запитване посредством формата за контакт в раздел „Контакти” от уебсайта на училището.

 

III.       ИЗТОЧНИЦИ И НАЧИНИ НА СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

 1. Лични данни, които ни предоставяте директно

Част от личните данни, които събираме и обработваме, ни биват предоставяни директно от Вас (напр. когато се регистрирате за предстоящ семинар или друга форма на обучение, използвате уебсайта на ЕУПИ или се свържете с нас посредством електронната форма за контакт, по телефона или на някой от официалните имейл адреси на ЕУПИ.

 Личните данни, които ни предоставяте директно по-специално включват:

Идентификационни данни, като например Вашето име, ЕГН (в случай, че спразвайки данъчното законодателство, следва да издадем фактура на физическо лице) постоянен адрес, адрес за кореспонденция, телефонен номер и адрес на електронна поща, длъжност/професия.

Лични данни, които се съдържат в електронна комуникация, която сте ни изпратили, като напр. данните, съдържащи се в имейл съобщение, адресирано до нас или наш служител.

Финансова информация, като номера на банковата Ви сметка във връзка с изпълнението на конкретна финансова трансакция или серия от подобни трансакции.

Други данни, които сте ни предоставили по наше искане, когато сме длъжни или имаме право по закон да събираме тези данни с цел идентифицирането Ви или потвърждаването на информация, която сме получили.

В определени случаи, когато това е разрешено от закона, ние събираме данни, свързани с присъди и нарушения. Например, ако законът ни задължава да не наемаме на определена позиция лица, които са осъждани за конкретни престъпления, ние ще обработваме предоставените от Вас данни в онези обем, които е необходим за изпълнението на вмененото ни от закона задължение.

 1. Лични данни, които събираме автоматично

Част от личните данни, които обработваме, се събират от нас автоматично, когато се регистрирате или използвате уебсайта ни, за да осъществите контакт с нас, да се абонирате за получаване на информация за предстоящи събития или други обучителни услуги, предлагани от ЕУПИ или да отправите запитване. Тази информация се предоставя от устройствата (напр. от личния или служебния Ви компютър, смартфон или таблет и др.), които използвате, за да достъпите нашия уебсайт, като например ID на устройството или уникален идентификатор, свързан с устройството или браузъра, който използвате, данни за локация, вида на устройството или на използвания от Вас браузър.

Ние събираме данни за взаимодействието Ви с уебсайта ни, като например информация за локацията и IP адрес. Ние използваме „бисквитки“, за да събираме статистическа информация, която ни позволява да разберем по-добре поведението на посетителите на нашия уебсайт, като например информация за това върху кои от публикуваните на уебсайта раздели и ресурси сте кликнали. Повече информация относно използваните от нас „бисквитки“ и начините, по който можете да ги контролирате, можете да откриете в политиката ни, посветена на „бисквитките.

Ние не осъществяваме автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, вследствие на автоматизирано обработване на лични данни.

  

IV.  ЦЕЛИТЕ, ЗА КОИТО ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ, И ЗАКОНОВОТО ОСНОВАНИЕТО ЗА ОБРАБОТВАНЕТО ИМ

Ние събираме, съхраняваме и обработваме по друг начин лични данни, доколкото това не противоречи на закона и в съответствие със собствените ни политики за защита на личните данни. Ние обработваме лични данни за различни цели, като това обработване се извършва на различни законови основания. Съгласно закона ние трябва да имаме законово основание, за да обработваме личните Ви данни. В зависимост от основанието, на което обработваме личните Ви данни, Вие разполагате с определени права. Повече информация за правата Ви можете да намерите в Раздел IX.

По-специално, ние обработваме събраните от нас лични данни на законовите основания, посочени по-долу, за една или някои от следните цели:

Ние обработваме личните Ви данни във връзка със сключването и изпълнението на договор с Вас

Ние можем да събираме и обработваме личните Ви данни за целите на сключването и изпълнението на договор с Вас, както и в случаите, когато по Ваше искане ние предприемаме определени стъпки преди сключването на договор. Основните цели, за които обработваме лични данни на това основание, са:

·         установяване на правната възможност за сключване на договор, както и на допълнителните изисквания за валидността на договора;

·         предоставяне на допълнителна информация и разяснения във връзка с предмета на договора и страните по договора, както и по отношение на техни права и задължения по договора;

·         изготвяне на сметки, фактури, кредитни/дебитни известия, протоколи и отчетни листа за извършени доставки, предоставени ни услуги във връзка с дейността ни или във връзка с предоставени от нас обучителни или други услуги,

·         проследяване на извършените плащания;

·         осъществяване на контакт с доставчици или изпълнители по въпроси, свързани с изпълнението или изменението на сключен договор за доставка или предоставянето на услуги във връзка с дейността на училището;

·         координиране на дейностите по изпълнение на сключен договор с доставчик или лектор или изпълнител;

·         предотвратяване на непозволено разкриване, ползване, изменение или унищожаване на конфиденциална информация или на друга защитена от закона информация;

Ние обработваме личните Ви данни, за да изпълним нормативни задължения, които имаме съгласно законодателството на Европейския съюз и на страните-членки на ЕС.

По-специално, ние обработваме личните данни в изпълнение на законовите ни задълженията, произтичащи от обстоятелството, че ние едновременно сме както работодател, така и ползвател на стоки и услуги, както и обучителна организация, предоставяща определени услуги. В тази връзка ние обработваме лични данни, за да изпълним конкретните си задължения, които произтичат от или са свързани с:

·         общественото осигуряване на работниците, служителите и изпълнители на услуги по гражданско правоотношение, включително задълженията, произтичащи от Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното осигуряване и законите в областта на облагането на доходите на физическите лица, както и техните еквиваленти в останалите страни-членки на ЕС;

·         идентифицирането на клиенти, когато това е необходимо за изпълнение на задълженията ни по Закона за мерките срещу изпирането на пари или Закона за мерките срещу финансирането на тероризма;

·         законосъобразното осчетоводяване на стопанските операции, в които участваме, включително облагането на получените от нас доставки на стоки и услуги и извършените от нас услуги;

·         задължението ни да съдействаме на компетентните органи в хода на извършвани от тях проверки, ревизии и инспекции, както и във всички други случаи, в които тези органи упражняват контролните си правомощия на законно основание;

·         участието ни в съдебни производства и свързаните с тях процедури в качеството ни на страна или на трето задължено лице, като например задължението ни да предоставим данни и информация от значение за разрешаването на конкретен съдебен спор;

 

Ние можем да събираме и обработваме личните Ви данни с Ваше съгласие

В определени случаи, след като получим съгласието Ви за определен начин на обработване на личните Ви данни, ние можем да използваме тези данни:

·         за целите на абонамента, който сте направили на нашия уебсайт, за да получавате актуална и своевременна иформация за организирани от нас семинари и други събития с обучителна цел, ние обработваме вашият имейл адрес. В случай че не желаете да получавате повече такава информация от нас и да прекратите ползването на тази функционалност от уебсайта на ЕУПИ, можете да ни уведомите за това по всяко време като изпратите имейл на schoolofenforcement@gmail.com

·         за целите на участието Ви в различни анкети, допитвания, попълване на въпросници, имащи отношение към предлаганите от нас семинари и други форми на обучения.

·         за изпълнение на специфични задължения спрямо Вас, които произтичат от закон или договор, доколкото обработването на съответните лични данни (напр. здравна информация или други чувствителни лични данни) не е забранено от закона.

Данните, които ни предоставяте доброволно се използват само за конректната и изрично указана цел и не се обработват по-нататък за други, несъвмесими цели.

Вие имате право да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни по всяко време. Повече информация за това Ви право можете да намерите по-долу.

Ние можем да обработваме личните Ви данни, когато имаме законен (легитимен) интерес да правим това, като например легитимният ни интерес:

·         за целите на обучителната ни дейност, като попълвате исканата от нас информация поместена в електронната заявка за предстоящо обучение или друго събитие, предлагано от ЕУПИ. За целите на регистрацията ви като участник в съответния семинар или друга форма на обучение ние обработваме следните ваши лични данни: имена, адрес, имейл адрес, телефон,мобилен телефн, факс, длъжност/професия. Следва да имате предвид, че данните, които ни предоставяте служат само и единствено за организацията и логистичното подпомагане на участието ви в съответния семинар или обучение, за осъществяване на контакт с Вас, изпращане на материали и други обучителни ресурси на имейл адрес, издаване на фактура, включването ви в присъствен списък на съответното събитие с цел отчитане на предоставените от ЕУПИ учебни материали, издаване на фактура и др. В случай, че не разполага с тези данни ЕУПИ не може да ви предостави съответната обучителна услуга под формата на семинар или друга форма на обучение.

·         да следим техническото състояние на информационните ни системи и ресурси, включително уебсайта на училището, както и да отстраняваме възникнали проблеми, свързани с правилното им функциониране или със сигурността и интегритета им;

V.     СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЕ ОТНАСЯТ ДО ДЕЦА

Ние разбираме важността от предприемането на допълнителни мерки за защита на личните данни на деца. Ние не събираме лични данни от деца, които не са навършили 16 години.

Ако разберем, че сме събрали от или обработваме лични данни на дете без необходимото по закон родителско съгласие, ние ще предприемем мерки за унищожаването на тази информация без неоправдано забавяне.

VI.    В КОИ СЛУЧАИ ПРЕДОСТАВЯМЕ ВАШИТЕ ДАННИ НА ТРЕТИ ЛИЦА

 1. На лица, обработващи данни от името на Дружеството

Ние можем да възложим обработването на личните Ви данни на трети лица – подизпълнители, които ни подпомагат при обработването на тези данни.. Тези трети лица обработват данните Ви от наше име и в съответствие с инструкциите ни за всички или някои от целите, посочени в настоящата Обща политика. Не разрешаваме на трети лица – подизпълнители да използват Вашите лични данни за собствени цели, включително за целите на директния маркетинг.

Изискваме от всички трети лица, които обработват от наше име личните Ви данни, да обработват тези данни в съответствие със закона, както и да гарантират сигурността им, включително посредством вземането необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни. Категориите получатели, които обработват лични данни от наше име, са:

·         счетоводни и одиторски предприятия, които обработват лични данни за целите на счетоводното отчитане и одитирането на финансовите ни отчети, както и за изпълнението на нормативните ни задължения в сферата на трудовото, данъчното и осигурителното законодателство;

·         лица, които предоставят услуги на информационното общество, включително хостинг услуги, и/или информационни и технически услуги, свързани с поддръжката, сигурността и развитието на информационната и комуникационната ни инфраструктура и ресурси

·         лицензирани пощенски оператори и транспортни или спедиторски компании, в случаите, когато Ви изпращаме учебни материали и ресурси и всякаква друга информация;

·         лицензирани доставчици на платежни услуги за целите на обработването на плащания от/към Вас;

·         На държавни органи, на които по закон сме задължени да предоставяме личните Ви данни, като съдилища или, административни органи, осъществяващи регулаторни, надзорни или други подобни функции (напр. Комисията за защита на потребителите, Комисия за защита на личните данни, Комисията за защита на конкуренцията и други компетентни органи, на които по закон е позволено да събират и обработват лични данни);

 1. За защита на нашите легитимни интереси

В определени случаи, когато това е продиктувано от легитимните ни интереси, ние можем да разкрием личните Ви данни на трети лица, като например на:

·         юридически съветници и/или процесуалните ни представители лица във връзка с получаването на правен съвет или подготовката и организирането на защитата ни по настоящ или потенциален правен спор, включително за целите на участието ни в процедура по медиация или друга процедура за доброволно разрешаване на спорове. 

 1. На лица, за които сме получили Вашето изрично съгласие, като например:

·         лица, доставчици на продукти или услуги, които могат да Ви предоставят информация или оферти за техните собствени продукти и услуги.

VII.     ЗА КАКЪВ СРОК СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ И КОГА ЩЕ ГИ ИЗТРИЕМ

 

Ние съхраняваме личните Ви данни за срока, който е необходим или е позволен с оглед на целите, за които ги обработваме. След реализирането на тези цели или след отпадането на законния ни интерес или законовото основание за обработването на данните (напр. когато бъде оттеглено съгласието за обработване на определени данни), ние ще заличим личните данни без ненужно забавяне.

Критериите, на база на които е определен срокът на съхранение на личните Ви данни, включват: (а) периодът, през който поддържаме отношения с Вас, и Ви предоставяме услугите си, (б) сроковете за съхранение на данните, предвидени в приложимите спрямо нас закони, и (в) периодът, за който е необходимо да съхраняваме данните във връзка с участието ни и защитата на правата и законните ни интереси в съдебни и административни производства и изтичането на съответните давностни срокове.

Например ние ще съхраняваме лични данни, съдържащи се в счетоводната ни документация, за сроковете, предвидени в Закона за счетоводството .

VIII.    КАК ЗАЩИТАВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

При обработването на личните Ви данни ние предприемаме необходимите технически и организационни мерки, за да защитим тези данни от неразрешен достъп, изменение или изтриване. Посочените мерки включват:

·         установяване на вътрешни политики за обработване на лични данни, които целят да предотвратят неразрешен достъп до използваните от нас системи и до помещенията, в които съхраняваме личните Ви данни;

·         установяване на задължение за спазване на поверителност на нашите служители, подизпълнители и доставчици;

·         възлагане обработването на личните Ви данни единствено на такива организации, които обработват лични данни в съответствие със закона, като да гарантират сигурността им, включително посредством вземането на необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни.

IX.    ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

По всяко време в срока на обработване на личните Ви данни от нас, имате определени права, както са посочени по-долу.

Можете да упражните правата си по тази политика и Общия регламент за защита на личните данни, като изпратите имейл на посоченият по-долу имейл адрес, в който се съдържа конкретното Ви искане и което по възможност е подписано собственоръчно или с квалифициран електронен подпис. Ако не можете да подпишете искането си по един от предпочитаните от нас начини, можем да поискаме от Вас да предоставите допълнителна информация с цел установяване на самоличността Ви.

Ние ще отговорим на Вашето искане безплатно и без необосновано забавяне. В случаите, когато получим от Вас повтарящи се искания, можем да откажем да предприеме действия по искането или да определим такса (базирана на разходите, които ще извършим), която следва да заплатите за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или

ПРАВО НА ДОСТЪП И ИНФОРМАЦИЯ

Имате право да поискате и получите:

·         информация за целите на обработването на личните Ви данни ви, какви категории лични данни обработваме и кои са получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните Ви данни, както и всякаква информация относно източника на личните Ви данни;

·         копие от личните Ви данни, които обработваме, в електронна или в друга подходяща форма;

ПРАВО НА КОРИГИРАНЕ И ДОПЪЛВАНЕ

В случай че установите, че обработваните от нас лични данни са неточни и/или непълни, можете да поискате от нас да ги коригираме и/или да ги допълним.

ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ

Когато обработваме Вашите лични данни, основавайки се на нашия легитимен интерес, Вие имате право да възразите срещу такова обработване. Ние ще прекратим без ненужно забавяне такова обработване и ще заличим Вашите данни, освен ако не предоставим обосновани причини за това да продължим да обработваме данните Ви, които причини да надделяват над Вашите права и законни интереси или обработването на личните Ви данни е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. Освен това, имате право да възразите по всяко време срещу обработването на Вашите лични данни за целите на маркетинга и рекламата. Ние ще прекратим такова обработване без ненужно забавяне, веднага щом получим Вашето възражение.

ПРАВО НА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОБРАБОТВАНЕТО

Имате право да поискате от нас да ограничим обработването на личните Ви данни занапред, когато:

·         смятате, че обработваните от нас лични данни са неточни и изисквате от нас тяхното коригиране, за времето, докато проверим точността на данните Ви и докато извършим необходимата корекция;

·         е установено, че по някаква причина обработваме неправомерно личните Ви данни, но Вие не желаете изтриването на данните Ви, а вместо това да искате да обработваме част от Вашите данни;

·         ние вече не се нуждаем от личните Ви данни, но изисквате от нас да запазим тези данни с оглед упражняване на права или защита срещу искове на трети страни; или

·         сте възразили срещу обработването на Вашите лични данни (когато това обработване е на база на нашия законен интерес), ако това е необходимо да се провери дали имаме интерес или правно задължение да обработваме Вашите лични данни.

ПРАВО НА ИЗТРИВАНЕ (ПРАВО „ДА БЪДЕШ ЗАБРАВЕН“)

Имате право да поискате от нас да изтрием личните Ви данни, като ние сме длъжни да ги изтрием без ненужно забавяне, когато:

·         личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

·         Вие сте оттеглили съгласието си за обработване на данните, когато данните са били обработвани въз основа на Вашето съгласие, и няма друго правно основание за обработването;

·         Вие сте възразили срещу обработването и ние нямаме легитимни основания за обработването, които да имат преимущество пред Вашите интереси, права и свободи;

·         Личните Ви данни са били обработвани незаконосъобразно;

·         Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на наше законово задължение;

·         Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

В някои случай няма да можем да изпълним Вашето искане, доколкото обработването на личните Ви данни е нужно за:

·         за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

·         за спазване на наше законово задължение;

·         за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

ПРАВО ДА ОТТЕГЛИТЕ СЪГЛАСИЕТО СИ

В случаите, в които обработваме Вашите лични данни на основание на съгласието Ви, имате право да оттеглите това съгласие с незабавно действие. В този случай ние ще преустановим обработването на личните Ви данни за в бъдеще.

ПРЕНОСИМОСТ НА ДАННИТЕ ВИ

В случаите, когато обработваме личните Ви данни на основание Вашето съгласие или за изпълнение на договорните ни задължения спрямо Вас, доколкото това не уврежда правата и свободите на други лица, имате право да получавате данните, които сте ни предоставили в структуриран, често използван и машинно четим формат или – ако е технически осъществимо – да поискате да прехвърлим тези данни на трета страна.

ПРАВО НА ЖАЛБА

Ако смятате, че обработваме личните Ви данни в нарушение на приложимото законодателство, имате право да подадете жалба до компетентен орган. Можете да се обърнете към надзорния орган, който отговаря за мястото ви на пребиваване или държавата ви или към надзорния орган, отговорен за нас.

Компетентният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, чийто адрес е:

гр. София 1592

бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

тел.: 02/915 – 3518

Email: kzld@cpdp.bg

X.    НАЧИНИТЕ ЗА ВРЪЗКА С НАС

 

По всички въпроси, свързани с обработването на лични Ви данни или упражняването на правата Ви, можете да се свържете с нас по един от следните начини:

По имейл, като изпратите електронно съобщение на schoolofenforcement@gmail.com.

или

По пощата, на адрес: гр. София 1000, ул. „Пиротска“ № 7, ет. 4,

Фондация „Европесйко училище по принудително изпълнение.