Европейското училище за принудително изпълнение позволява на всеки да повиши квалификацията си по Европейско право

 

По мнение на три четвърти от съдиите и прокурорите в страните - членки на Европейския съюз броят на казусите, свързани с общностното право, се увеличава с течение на годините. Това засилва необходимостта от подобряване на обучението, предлагано на равнище Евросъюз и  разширяване на неговия обхват. Почти половината от отговорилите съдии и прокурори разглеждат въпроси, свързани с правото на ЕС, поне веднъж на три месеца. Вследствие на това 65 % от тях смятат, че познаването на европейското право и  неговото прилагане е от практическо значение за тяхната работа .

С оглед тази необходимост Европейската комисия си постави за цел да предостави възможност на 700 000 души, работещи в сферата на правосъдието, т.е. половината от работещите в тази сфера в Европейския съюз, да участват в дейности по линията на европейското съдебно обучение до 2020 г. посредством използването на всички налични средства на местно, национално и европейско равнище, съобразно целите на Стокхолмската програма.  Комисията прикани държавите членки и юридическите професии да следят за това юристите да получават в рамките на кариерата си поне една седмица обучение за достиженията на европейското право и правните му инструменти. 

 Наскоро Камарата на частните съдебни изпълнители създаде Европейско училище за принудително изпълнение. В него квалификацията си по европейско право ще може да повиша всеки, който иска да научи повече в тази сфера, обясняват директорът му Драгомир Йорданов и председателят на Камарата на частните съдебни изпълнители Георги Дичев.

 

Източник: bnr.bg