ОБУЧЕНИЕ ПО ЕВРОПЕЙСКО ПРАВО И ПРАВЕН АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Уважаеми колеги, ЕУПИ участва като партньор в изпълнението на Проект за обучение на съдебни служители[1] „По-добро прилагане на европейските трансгранични процедури“, съфинансиран от Европейската комисия и изпълняван от Академията по европейско право (ERA) и Европейската мрежа за съдебно обучение (EJTN), с подкрепата на 23 национални съдебни обучителни институции от 19 държави-членки на ЕС.

Допълнителна информация за обучение "Приложение на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) от ЧСИ" на 14 април 2018 г.

Уважаеми колеги, поради достигане на максималния капацитет на залата в ЦОА "Кръстю Цончев" за семинара "Приложение на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) от ЧСИ" на 14 април 2018 г., ЕУПИ преустановява приемането на заявки за тази дата.