Основни цели на фондацията са:

1. Обучение, поддържане и повишаване квалификацията на съдебните и публичните изпълнители, както и на синдиците;
2. Обучение на представители от юридическите и други професии по основните въпроси ипрактическата проблематика на принудителното изпълнение, приложението на европейското право в случаите на принудително изпълнение на трансгранични съдебни актове и актове за установяване на публични вземания;
3. Подготовка на обучаваните представители на юридическите професии за прилагане правото на Европейския съюз, запознаване с международното право и правото на други държави в областта на принудителното изпълнение;
4. Осъществяване на международни контакти и сътрудничество със сходни организации;
5. Развитие и подпомагане на научната дейност и публикациите в областта на правните и сходни науки, по-специално в областта на принудителното изпълнение.

Средствата за постигане на целите:

1. Организация и провеждане на семинари, лекционни курсове и други форми на обучение;
2. Организиране и подпомагане издаването и разпространението на специализирана правна литература;
3. Сътрудничество и участие в сходни български, чуждестранни и международни организации и институции;
4. Разработване и участие в програми за набиране на средства от местни, чуждестранни и международни фондове, организации, физически и юридически лица за постигане на целите на фондацията, за осигуряване и реализиране на нейната дейност, програми и проекти.

Мисия:

Мисията на фондацията е да извършва качествено професионално обучение, публикации, информационни, изследователски, международни и други дейности в областта на принудителното изпълнение, насочени към повишаване на неговата ефективност и на авторитета на частните съдебни изпълнители.