Фондация “ЕВРОПЕЙСКО УЧИЛИЩЕ ПО ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ”, е юридическо лице с нестопанска цел, учредено от Съвета на КАМАРАТА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ на 14.10.2016 г. с Решение по Протокол № 165/14.10.2016 г. и регистрирано при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Фондацията осъществява дейност в обществена полза, насочена към обучения, поддържане и повишаване на квалификацията на съдебните, публичните изпълнители, синдиците, представителите на юридическите и други професии, както и  осъществяване на международни контакти, сътрудничество със сходни организации, развитие и подпомагане на научната дейност и публикациите в областта на принудителното изпълнение.