Европейското училище по принудително изпълнение и Камарата на частните съдебни изпълнители имат удоволствието да Ви поканят на практически уебинар на тема „Електронните публични търгове в принудителното изпълнение и техните предимства“, 28.06.2024 г.

Целта на уебинара е да бъде представена платформата за електронни публични търгове в изпълнителното производство, действаща от м. юли 2023 г. и нейните предимства, както и практиката по провеждане на електронните публични търгове.

Европейското училище по принудително изпълнение организира практически уебинар на тема „Делбата и отражението й в изпълнителния процес“, който ще се проведе на 12 май 2023 г.

Целта на уебинара е да представи особеностите и усложненията при изпълнението на съдебни решения за публична продан на делбени имоти. Ще бъдат засегнати въпросите за образуване на изпълнителното дело, за множеството издавани от съда изпълнителни листове на съделителите, за правото на изкупуване по чл. 354 ГПК и други, както и тълкувателните решения на ВКС по темата.

Европейското училище по принудително изпълнение организира практически уебинар на тема „Трансгранично връчване на документи по граждански и търговски дела", който ще се проведе на 28 април 2023 г.

Целта на уебинара е да представи трансграничното връчване на документи по граждански и търговски дела. Ще бъдат разгледани връчването по Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 г. относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела и чл. 609 ГПК, в контекста на работата на частните съдебни изпълнители.

Европейското училище по принудително изпълнение (ЕУПИ) заедно с Камарата на ЧСИ организира подготвителен курс за изпит за помощник – частни съдебни изпълнители.

Курсът ще се проведе по идентична програма на два пъти, на 7-9 октомври 2022 г. в София и на 28-30 октомври 2022 г. в Пловдив. Програмата на курса е съобразена с Въпросника за изпит за помощник – частни съдебни изпълнители, приложение към Заповед на Министъра на правосъдието № СД-04-34/31.05.2022 г. за провеждане на изпита за ПЧСИ. 

Практически уебинар „Електронното връчване на съобщения в изпълнителния процес“

Европейското училище по принудително изпълнение има удоволствието да Ви покани на практически уебинар „Електронното връчване на съобщения в изпълнителния процес“, който ще се състои на 25 март 2022 г. (петък) от 10:00 до 13:00.

Уебинар „Усложнения от субективна страна при смърт на страна в изпълнителния процес“

Европейското училище по принудително изпълнение има удоволствието да Ви покани на практически уебинар „Усложнения от субективна страна при смърт на страна в изпълнителния процес“, който ще се състои на 10 декември 2021 г. (петък) от 10:00 до 12:00.

Уебинар на тема "10-годишната давност по чл. 112 ЗЗД и отражението й върху изпълнителния процес"

Европейското училище по принудително изпълнение има удоволствието да Ви покани на на уебинар на тема "10-годишната давност по чл. 112 ЗЗД и отражението й върху изпълнителния процес", който ще се състои на 19 февруари 2021 г. (петък) следобед.

Уебинар на тема „Усложнения в изпълнителното производство“

Европейското училище по принудително изпълнение има удоволствието да Ви покани на уебинар на тема „Усложнения в изпълнителното производство“, който ще се състои на 11-12 декември 2020 г. (петък следобед – събота сутрин).

ОБУЧЕНИЕ ПО ЕВРОПЕЙСКО ПРАВО И ПРАВЕН АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Уважаеми колеги, ЕУПИ участва като партньор в изпълнението на Проект за обучение на съдебни служители[1] „По-добро прилагане на европейските трансгранични процедури“, съфинансиран от Европейската комисия и изпълняван от Академията по европейско право (ERA) и Европейската мрежа за съдебно обучение (EJTN), с подкрепата на 23 национални съдебни обучителни институции от 19 държави-членки на ЕС.

Ефективна комуникация с клиентите. Успешно справяне с конфликтни ситуации

Европейското училище по принудително изпълнение (ЕУПИ) има удоволствието да Ви покани на еднодневен семинар на тема: „Ефективна комуникация с клиентите. Успешно справяне с конфликтни ситуации“. Семинарът е предназначен за ЧСИ, техни помощници и служители.